Hörnstenarna

BERGTÄKTER

”Örnberget” med bergarten ”porfyr” (se special) är den bergtäkt som i många år kommer att svara för leverans av barlast av högsta kvalitet till vägbyggare i Sverige och Nordeuropa. Örnberget ligger 13 km väster om Oskarshamn längs E 23. Närheten till en väl fungerande hamn är strategiskt viktig.

”Storskogen” är en tillfällig bergtäkt som började brytas hösten 2005.

Graniten som utvinns här är inte lika hård som den vid Örnberget, men fyller dock de krav som gäller för de flesta vägprojekt i Baltikum och Polen. Materialet kan också med fördel användas vid betongframställning.

Bergtäkten ligger i utkanten av Oskarshamn och cirka 5 km från hamnen.

LEGOKROSSNING

De senaste 20 åren har legokrossning varit ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Krossning hos olika företag med egna bergtäkter i sydöstra Sverige har medfört en lång och omfattande erfarenhet av hur berget skall angripas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Den utan tvekan viktigaste faktorn för att framgångsrikt kunna bedriva krossning av berg är att hitta rätt personer att ansvara för driften av de olika krossarna och siktarna. Vi har lyckats med detta och har förutom ägaren Jan Eriksson sedan många år Ulf Löfgren, först ”Dagge” (Mats Reinholdsson) och sedan Jörgen Skogh har på senare tid blivit viktiga medarbetare för att få verksamhen att fungera maximalt.

Den näst viktigaste faktorn för att kunna driva en framgångsrik krossning är att ha rätt kross- och siktutrustning. Vår affärsidé har varit att köpa förstklassig begagnad utrustning på marknaden och satsa intensivt på service och underhåll.

SHIPPING

För att tillmötesgå våra kunders behov av kostnadseffektiva transporter har vi sedan 2005 en egen avdelning för sjötransporter. Anders Jarkiewicz med lång erfarenhet av skeppsmäkleri och som affärskonsult i Östeuropa har knutits till Eaglerock för att erbjuda alla de tjänster som krävs för att logistiken skall fungera väl från våra bergtäkter till kundens upplag. Befraktning, skeppsklarering och hantering av exportdokumenten ingår i de tjänster som erbjuds.

PORFYR

Porfyr är en vulkanisk bergart som bildades för ca: 1,7 miljoner år sedan.

Kornen är svarta eller röda och består av en mörk glimmer, kallad biotit.

Porfyren är en tät och mycket hård bergart. På en skala över hårdhet på 1 till 10, ligger porfyren på 7. Diamant har hårdheten 10. Det har visat sig att porfyr har stor motståndskraft mot nötning och är därför mycket väl lämpad att använda som slitlager på vägar som utsätts för stor nötning vid t.ex. användning av dubbdäck. Örnberget har ett extremt bra kulkvarnsvärde.(4,0).